Blaye

Habitantes: 
4.710
Municipio: 
Blaye
Departamento: 
Gironde